شهریار توکلی

متولد ۱۳۴۸ ، تهران

 ………………………………………………………………………………..

 • کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر ۱۳۷۶
 • کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر۱۳۸۲
 • صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه تخصصی حرفه: هنرمند

  ………………………………………………………………………………..

نمایشگاه انفرادی :

 • گالری هفت ثمر : ۱۳۷۳
 • گالری هفت ثمر : ۱۳۷۶
 • گالری هفت ثمر : ۱۳۷۸
 • گالری هفت ثمر : ۱۳۸۰
 • گالری هفت ثمر : ۱۳۸۱
 • گالری هفت ثمر : ۱۳۸۴

 ………………………………………………………………………………..

نمایشگاه گروهی :

 • نمایشگاه “نگاه ایرانی ” / اصفهان ۱۳۸۱
 • نمایشگاه “نقره ایرانی ” / مینه سوتا – آمریکا ۱۳۸۳

 ………………………………………………………………………………..

کتاب :

 • مجموعه عکس ” اگر تو مرا نبینی ” (نشر نظر۱۳۸۴)