افشین شاهرودی

متولد ۱۶/مهر/۱۳۲۹ ، دامغان

 • تحصیلات در رشته ارتباط تصویری از دانشگاه هنر، تهران
 • تدریس در دانشگاه‌ها و مجامع فرهنگی مختلف در بیست و پنج سال گذشته و مدرس دانشکده خبر، مرکز
 • مطالعات رسانه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی
 • عضویت در در گروه‌های داوری بسیاری از نمایشگاه‌های ملی و بین المللی عکاسی در سی سال گذشته
 • شرکت در حدود پنجاه نمایشگاه گروهی عکاسی در کشورهای مختلف
 • برگزاری هفت نمایشگاه انفرادی عکاسی در ایران، آلمان و فرانسه
 • نگارش و تالیف مقالات متعدد در زمینه نقد، بررسی و تحلیل عکس و عکاسی در مطبوعات،‌از سال ۱۳۶۰ تاکنون
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه عکاسی خلاق که از سال ۱۳۸۳ تاکنون .
 • عضو شورای سیاست‌گذاری ده و یازدهمین دو سالانه‌ی عکس ایران

تألیف

شعر
 • خاطرات من، ماه، چاه و باغچه: یکصدوبیست‌وچهار شعر پیوسته، تهران: شرکت فرهنگی هنری آرست، ۱۳۷۶
 • از زمان جنون، تهران: نشر نیم‌نگاه، ۱۳۸۰
 • شینمای، علی عبدالرضایی و افشین شاهرودی، تهران: نشر همراز، ۱۳۸۱
 • افشین‌های شاهرودی: شعرهای دیداری، شیراز: انتشارات داستان‌سرا، ۱۳۸۸
 • مجموعه اشعار اسماعیل شاهرودی (آینده)، [به کوشش:] افشین شاهرودی، تهران: انتشارات نگاه،۱۳۹۰
عکس
 • عکس‌ها، [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا]
 • پنجاه‌وپنج عکس: مجموعه عکس، تهران: انتشارات دنیای مادر، ۱۳۶۹
 • هپروط!، تهران: همراز، ۱۳۸۲
 • از گذشته‌ها: مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی ایران از قاجار تا پهلوی، [گردآورنده]، تهران: انتشارات پالیزان، ۱۳۸۵
 • فتوکاریکاتور، [عکاس:] افشین شاهرودی و [نگارش متن:] سامان توکلی، تهران: نشر نیک تصویر، ۱۳۸۹

ترجمه

 • آرتور روتشتاین: مباحثی دربارهٔ عکاسی مستند و عکاسی برای مطبوعات، آرتور روتشتاین، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۹