برداشت عکاسانه ی دو ذهن، از دنیای پیرامون

0

قاب‌های پیش رو نتیجه ی برداشت ذهنی دو عکاس “موسا بلبله و منصور وحدانی” می‌باشد که در یک فضای سه متری اتفاق افتاده است.

عکسها را مقابل دیدگان شما گذاشته ایم تا نمایان شود دنیای ذهنی دو عکاس چگونه می‌تواند از چنین فضای محدودی دو تعریف جداگانه و غیرموازی  از پیرامون خود ارائه دهد.
منتظر می‌مانیم تا بدانیم تحلیل و تعریف مخاطبان این پست از دیدن این دو عکس چیست.

تصویر با اندازه بزرگتر +